Close

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen de verhouding tussen Iconic Studio en de opdrachtgever bij het uitvoeren van projecten.

Werk

Iconic Studio stemt ermee in om op verzoek van de Opdrachtgever projectmaterialen (het “Werk”) te produceren tegen vooraf overeengekomen vergoedingen en levering van het Werk binnen een overeengekomen deadline. De ontwerper stemt ermee in dat hij de enige auteur van het werk zal zijn, dat origineel werk en vrij van plagiaat zal zijn. Iconic Studio zal met Opdrachtgever samenwerken bij het bewerken en anderszins beoordelen van het Werk voorafgaand aan voltooiing en/of lancering.

Schema

Deze overeenkomst gaat ervan uit dat het werk binnen de standaard werkweek (maandag-vrijdag, 9.00-17.00 uur) wordt voltooid. Uren die buiten dit bereik worden gefactureerd of opdrachten die met spoed uitgevoerd moeten worden, kunnen kosten met zich meebrengen voor spoed/na-uren. Tenzij er een uitzondering is besproken, is Iconic Studio op alle belangrijke feestdagen gesloten. 

Klantvertegenwoordiger

De klant of hun aangewezen vertegenwoordiger heeft de volledige bevoegdheid om gedurende een project alle benodigde informatie en goedkeuringen te verstrekken en te verkrijgen. Costa Paes en de Klant of hun aangewezen Vertegenwoordiger verzekeren dat zij de volledige macht en bevoegdheid hebben om deze overeenkomst aan te gaan en dat deze bindend is voor Iconic Studio en de Klant en afdwingbaar is in overeenstemming met de voorwaarden ervan.

Klant verantwoordelijkheden

De Klant en/of hun onderaannemers zullen aan Iconic Studio nauwkeurige, volledige en tijdige informatie en materialen verstrekken. Klant garandeert dat hij over alle benodigde rechten en eigendom van dergelijke materialen beschikt om Iconic Studio in staat te stellen deze voor het project te gebruiken.

Facturen en betalingen

Alle facturen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum worden voldaan. In sommige gevallen kan Iconic Studio 50% van de factuur vooraf eisen als voorschot, of een volledige betaling nog voor het project begint. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, kan Iconic Studio rechtsmaatregelen nemen om deze vordering te innen en extra administratiekosten in rekening brengen.

Revisies

Iconic Studio levert drukproeven en revisies volgens een redelijk schema, meestal binnen 1-2 werkdagen vanaf de laatste communicatie met de Klant. Om fouten te voorkomen, zullen alle communicatie met betrekking tot herzieningen via e-mail worden uitgevoerd. Eventuele tekst met ingrijpende wijzigingen moet ook binnen de context van de lay-out worden aangeleverd, met vermelding van de herziene tekst (pdf of gescande hard-copy mark-up hebben de voorkeur).

Vertrouwelijkheid

Iconic Studio erkent dat het informatie kan ontvangen of toegang heeft tot informatie die betrekking heeft op eerdere, huidige of toekomstige producten van de Klant, leverancierslijsten, creatieve werken, marketingstrategieën, lopende projecten/voorstellen en andere eigendomsinformatie. De ontwerper stemt ermee in de vertrouwelijkheid van de eigendomsinformatie van de klant en alle fysieke vormen daarvan te beschermen, ongeacht of deze aan Iconic Studio zijn bekendgemaakt voordat deze overeenkomst wordt ondertekend of daarna. Tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van deze overeenkomst strikte vertrouwelijkheid door Opdrachtgever is verzocht, mag Iconic Studio voor Opdrachtgever gemaakte materialen en definitief werk op de Iconic Studio website (https://iconicstudio.nl) tonen.

Opleveringen

Na voltooiing van het project stuurt Iconic Studio een factuur voor het verschuldigde saldo voor het Werk. Gewoonlijk verzendt Iconic Studio binnen één werkdag na ontvangst van de betaling de producten via e-mail of een dienst voor het delen van bestanden (bijv. WeTransfer). Eventuele ongebruikelijke of specifieke aanleverspecificaties moeten door de klant schriftelijk worden verwoord voordat de werkzaamheden aan het project beginnen.

Goedkeuring

De klant zal alle definitieve ontwerpen, drukproeven en testsites goedkeuren en proeflezen. Iconic Studio zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er geen informatie verkeerd wordt weergegeven. Klant neemt echter alle verantwoordelijkheid voor de inhoud op zich. Bij acceptatie van het Werk aanvaardt Klant de verantwoordelijkheid voor eventuele verdere processen waarin dit werk wordt gebruikt (bijv. film, drukwerk, etc.). Iconic Studio is niet verantwoordelijk voor fouten die optreden in het Werk of projecten gerelateerd aan het Werk na acceptatie van de Werkzaamheden door de Opdrachtgever.

Bestandopslag

Nadat alle overeengekomen deliverables zijn verzonden en ontvangen, is de opslag en back-up van die bestanden de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Iconic Studio slaat normaal gesproken alle werkbestanden op, maar Iconic Studio is niet verantwoordelijk voor de back-up of opslag.

Annulering

Beide partijen begrijpen dat Klant of Iconic Studio de service op elk moment kan beëindigen als, om welke reden dan ook, de relatie door een van de partijen als onbevredigend wordt beschouwd. Bij schriftelijke of mondelinge opzegging is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de betaling van alle gemaakte kosten en eventuele uren die zijn besteed aan het Werk. Indien Opdrachtgever het project na oplevering annuleert, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor volledige betaling van alle aan het Werk bestede uren. In het geval van annulering behoudt Iconic Studio het eigendom van alle auteursrechten en origineel gemaakt werk.

Licenties

Tenzij er een alternatieve overeenkomst is bereikt voordat het werk begint, of de Klant Iconic Studio heeft gecontracteerd om een bewerkbare sjabloon binnen een softwareplatform te ontwerpen, krijgt de Klant het recht om de definitieve, afgeplatte afbeeldingen zonder wijziging te gebruiken. Bron-/gelaagde/native-bestanden blijven eigendom van Iconic Studio, tenzij Klant deze overkoopt. De bijbehorende licenties en alle ongebruikte concepten of lopend werk worden onderhouden door Iconic Studio. Als het Werk vereist dat de Klant een eenmalige licentie aanschaft (bijvoorbeeld voor een lettertype, stockfotografie of plug-in), zal Iconic Studio de Klant op de hoogte stellen en de licentie als regel op de eindfactuur opnemen. Als het gaat om een abonnement facturering voor de licentie (bijv, maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse betalingen.), dient Klant deze licentie zelf aan te schaffen.

Naamsvermelding

Als de context het toelaat, wordt de volgende vermelding vermeld op alle publiciteit/promotie van het werk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijzen, wedstrijden, persberichten, enz.:

 

[Design/Artwork] by Costa Paes / Iconic Studio

 

Als de context online is, moet de toeschrijving een hyperlink bevatten naar https://iconicstudio.nl